logo2-white

Gegevensbescherming en privacy bij klant/leverancier relaties

Verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens :

Uw persoonsgegevens worden door NV Cartonnage Lammerant verwerkt.

Contactgegevens:

Z.I. de l’Europe, 3

7900 Leuze-en-Hainaut

 

Voor wie is ons beleid met betrekking tot gegevensbescherming bedoeld?

Dit beleid is bedoeld voor al onze klanten/leveranciers, vorige klanten/leveranciers, maar ook voor de personen/bedrijven die we prospecteren, of die interesse tonen in onze producten.

 

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Natuurlijke persoon

Naam, voornaam, taal, telefoonnummer (vaste lijn/GSM), leveringsadres.

Bedrijven

Naam van het bedrijf, adres, BTW nummer, bankrekeningnummer, contactpersonen : naam, voornaam, geslacht, taal, adres, leveringsadres, telefoonnummer (vaste lijn/GSM), e-mail adres.

Indien mogelijk zullen we ook de datum van de ontvangst van de persoonsgegevens, en/of de datum van de eventuele aanpassingen van die gegevens bewaren.

 

Informatie in verband met uw aankopen

De persoonsgegevens in ons bezit kunnen transactionele informatie in verband met uw aankopen bevatten, bijvoorbeeld de bestelde artikelen, de datum van de aankoop, de eventuele klachten, commentaren op de aankopen, en gegevens in verband met de betalingen.

 

Wat is het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, en wat zegt de wetgeving ?

Met uw toelating (wettelijke basis : art 6a van de verordening Gegevensbescherming) :

  • Wanneer u ons vragen stelt via onze website.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst (wettelijke basis : art 6a van de verordening Gegevensbescherming) :

  • Voor de follow-up en de verwerking van uw bestelling ;
  • Voor de follow-up en de verwerking van klachten of retours ;
  • Voor het algemeen beheer van de klanten/leveranciers, zoals het beheer van de boekhouding, betwistingen en juridische processen, terugvorderingsprocedures of de overdracht van vorderingen, en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

In geval we een rechtmatig belang in het kader van onze marketingactiviteiten hebben, zorgen we er altijd voor dat er een balans met uw privéleven gehouden wordt (wettelijke basis : art 6f van de verordening Gegevensbescherming) :

  • Om u over onze producten te informeren ;
  • Om eventuele fraude of misbruik te bestrijden.

Om onze wettelijke verplichtingen  na te komen (wettelijke basis : art 6c van de verordening Gegevensbescherming) :

We moeten ons ook aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen houden, die ons de bewaring en het doorgeven van bepaalde persoonsgegevens naar fiscale en boekhouding administraties opleggen.

 

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven worden?

In het kader van prestaties voor onze eigen rekening (bvb : informatica verleners, clouds, …) kunnen uw persoonsgegevens aan onze onderaannemers doorgegeven worden, maar alleen op basis van onze richtlijnen.

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw personengegevens worden bewaard zolang u klant bent.

Als de samenwerking officieel beëindigd wordt, blijven uw personengegevens nog 10 jaar bewaard.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt.  We stellen alles in het werk, om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat uw gegevens veilig bewaard worden.

 

Wat zijn uw rechten ? Hoe kunt u deze uitoefenen ?

Op basis van de verordening Gegevensbescherming, beschikt u over het recht tot toegang en aanpassing van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om te worden vergeten, op basis van de bestaande wettelijke voorschriften. In geval van betwisting met betrekking tot de de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen, tot er een oplossing gevonden wordt. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Ten allen tijde en zonder rechtvaardiging, kunt u zich verzetten tegen de bewerking van uw persoonsgegevens ten einde van directe marketing.

 

Om deze rechten uit te oefenen :

Gelieve een schriftelijke aanvraag, met een bewijs van uw identiteit, te sturen naar : Cartonnage LAMMERANT - Z.I. de l’Europe, 3 te 7900 Leuze-en-Hainaut, of per mail : info@lammerant.be.

Uiteraard beschikt u altijd over een beroep bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op commission@privacycommission.be.